บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

sar
sar

09 ต.ค. 2563 0 61

a รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ที่กำหนดไว้ใน

1
^