เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางทองแข หมื่นพิลมทอง

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางณัชชา ตุ้ยหล้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางณิษา สิริปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ ทาหว่างกัน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกฤษณะพันธ แก่นมณี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางวรรณพร อยู่มา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสติ เพียรทำ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร

  ครูอัตราจ้าง

^