Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ เทียมแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายบัณฑิต ต๊ะทองคำ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวระวิพรรณ อุดจอม

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ เฉลิมนรเศรษฐ์

  ครูผู้ช่วย

^