รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจอมใจ หมื่นนรา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์055030153

อีเมล

^