รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกฤษณะพันธ แก่นมณี

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^