ประวัติ

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ที่ตั้

        โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ ๖๓๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๓๐๑๕๓ โทรสาร ๐๕๕-๕๕๐๓๐๑๕๓
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
เว็บไซต์  www.maekuwitthayakom.ac.th
e-mail: mymaegu@hotmail.com  

           ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาลำดับที่ ๒๑ ของจังหวัดตาก  ซึ่งเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม กำเนิดขึ้นโดย ผู้อำนวยการสมนึก ยุวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา เพื่อขยายโอกาส ให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษามากขึ้นและเปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๔   ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสรรพวิทยาคม (สาขาแม่กุ) มีนักเรียนรุ่นแรก ๖๔ คน โดยขอใช้อาคารเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย เป็นสถานที่เรียนในปีแรก และมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจำเนียร แดงเถิน เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา มีครูอาสาสมัครจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมไปช่วยในการสอนรุ่นแรก ๓ คน คือ นายจเร ขัติวงษ์ ,  นายเดชา  บัวบุตร และ นายสมาน  โตสิงห์

           ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ว่าที่ร้อยตรีจำเนียร  แดงเถิน  ร่วมกับประชาชนในตำบลแม่กุ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ของตำบลแม่กุ เพื่อเตรียมไว้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน เมื่อทางอำเภอแม่สอด โดยนายอำเภอปราโมทย์ สุนทรวิภาต ได้ตรวจสอบเอกสารของที่ดินสาธารณประโยชน์แล้วจึงขออนุมัติให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่จัดตั้งโรงเรียน จำนวน ๔๖ ไร่ โดยด้านหน้าติดถนนแม่กุ – แม่ตาว ความยาว ๑๕๐ เมตร ด้านข้างยาว ๕๐๐ เมตร และได้ย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอน ในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๕ และชาวบ้านตำบลแม่กุ ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงหญ้าคา ขนาด  ๕    ห้องเรียน  ๑  หลัง ห้องส้วม  ๒  หลัง และขุดบ่อน้ำ  ๑ บ่อ โดยหน่วยงาน กรป.กลางแม่สอด ให้การช่วยเหลือในการปรับพื้นที่ของโรงเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ว่าที่ร้อยตรีจำเนียร  แดงเถิน ได้ขอย้ายโอนไปรับราชการสังกัดสถาบันราชมงคลวิทยาเขตตาก ดังนั้น ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขณะนั้น จึงได้แต่งตั้งให้ นายจเร ขัติวงษ์ ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ เป็นผู้ประสานงาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม(สาขาแม่กุ) แทน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธุ์  ๒๕๓๖ และในปี้โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ร่วมกับประชาชนชาวแม่กุ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด ๗ ห้องเรียน ๑ หลัง ใช้ชื่ออาคารหลังที่ ๒ นี้ว่า “อาคารรวมน้ำใจสภาตำบลแม่กุ”
ปี๒๕๓๖โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชุด ก ข ค ประกอบด้วย  อาคาร ก  อาคาร ข  (แบบ ๑๐๖)  อาคาร ค (โรงฝึกงาน)
          ปี ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคาร ๑๐๘ ล
ปี ๒๕๔๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร (แบบ ๑๐๐/๒๗)
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายจเร  ขัติวงษ์ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารคนแรก

ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ คำสั่งกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย ผู้อำนวยการจเร ขัติวงษ์และแต่งตั้ง อาจารย์ใหญ่ธวัช  ธิวงศ์คำ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ จนถึง ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๒  และ ผู้อำนวยการชำนาญ  แสนจุ้ม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน
          ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น ๒๓ คน นักการภารโรง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๖ คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม ๖ ที่นั่ง และโรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนการศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๒ ห้องเรียนขึ้นอีก  ๑ หลัง
          ปี ๒๕๔๖ มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น ๒๔ คน นักการภารโรง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๗ คน  โรงเรียนได้จัดทำรั้วลวดหนามรอบโรงเรียน และเทลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าเสาธง โดยใช้เงินจากการทอดผ้าป่าการศึกษา
          ปี ๒๕๔๗ มี มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น ๒๔ คน นักการภารโรง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๗ คน โรงเรียนได้จัดสร้างป้อมยาม และศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินีขึ้นที่หน้าโรงเรียน โดยใช้เงินทอดผ้าป่าการศึกษา ปี ๒๕๔๗ และเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
         ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบจราจร ปรับปรุงถนนโดยรอบโรงเรียน และปรับปรุงระบบประปา โดยใช้เงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา และเงินบริจาค
           ปี  ๒๕๔๘  โรงเรียนได้ปรับปรุงถนนและสนามฟุตบอล
           ปี  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง  ๑๔๗  เมตร ได้จัดทำอัฒจรรย์ สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีโดยเงินบริจาค
          ปี  ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท พร้อมกับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน งบประมาณ ๕๐,๕๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน     จังหวัดตาก งบประมาณ ๑,๙๙๙,๘๐๐ บาท จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ
          ปี ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง  ๑๔๐  เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับก่อสร้างส้วมนักเรียนชายแบบ ๖ที่/๔๙ งบประมาณ ๕๙๙,๐๐๐ บาท และได้สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกความยาว ๑๒๕  เมตร จากเงินทอดผ้าป่าทางการศึกษา
          ปี ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวนเงิน ๑,๗๙๗,๒๐๐ บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว  ๑๙๐  เมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ก  เปลี่ยนหลังคาห้องส้วมจำนวน ๓ หลัง ปูกระเบื้องห้องน้ำ  ทาสีอาคารโรงฝึกงาน  และจัดทำรางระบายน้ำ หน้าอาคารเรียน ก และได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
          ปี ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ได้เกิดจากวาตภัย จำนวนเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท
       ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกอ้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายกำหนดการดังนี้
เวลา ๑๐.๑๐ น.   - รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
                       - นายอำเภอแม่สอด เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ
                       - พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคมและผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง๒คน
                       - พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน
                       - เสด็จเข้าภายในอาคารเรียนรู้การปลูกอ้อย
                       - ผู้อำนวยโรงเรียนแม่กุวิทยาคม กราบบังคมทูลรายงาน
                       - เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนรู้การปลูกอ้อย
                       - เสด็จเข้าห้องทรงงานลงพระนามาภิไชยในสมุดที่ระลึก
                       - เสด็จไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตการเรียนรู้การปลูกอ้อย
                       - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะทำงาน ๑ ชุด
                       - ทรงเยี่ยมราษฎร
เวลา ๑๑.๐๐ น.  - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปเหมืองผาแดง
                      - นายอภิชาต  จีรวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้มารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            ปี ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล/๓๑ จำนวน ๑ หลัง        ราคา ๕,๗๐๗,๔๐๐ บาท
       ปี ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจาก อบจ. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  ๙๐,๐๐๐ บาท และโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
         ปี ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นค่าซ่อมแซมหลังคา, ปูกระเบื้องอาคารเรียน, ซ่อมแซมหลังคา, ซ่อมแซมห้องส้วม จำนวน ๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท
          ปี ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน ๕๖๓,๐๐๐ บาท

^