เปิดศูนย์ฝึก นศท. ศูนย์ฝึกแม่สอด ณ วท.แม่สอด จ.ตาก

^